ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА

Змістовий модуль 5.

ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ( 2 год.)

1. Поняття і склад земель сільськогосподарського призначення.

2. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення.

3. Права й обов'язки власників і користувачів земель в аграрно­му виробництві.

Питання для самоконтролю:

1. Яке місце в структурі земельного фонду займають землі сільськогосподарського призначення?

2. У чому специфіка земель сільськогосподарського призначення?

3. На які види поділяються землі сільськогосподарського призначення?

4. Які специфічні ознаки земельних ділянок сільськогосподарського призначення Ви знаєте?

5. У яких документах зазначається мета використання земельної ділянки?

6. У яких розмірах громадянам України безкоштовно надаються земельні ділянки у власність?

7. Які землі є об'єктом загального правового режиму?

8. На які землі поширюється особливий і спеціальний права ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА вий режим?

9. Які основні права сільськогосподарських землекористувачів Ви знаєте?

10. Які обов'язки громадян-власників та інших осіб щодо використання сільськогосподарських угідь передбачено земельним законодавством?

Теми рефератів і доповідей:

1. Права й обов'язки сільськогосподарських землекористувачів.

2. Правове регулювання купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення

3. Підстави визначення земель придатних для сільського господарства.

4. Пріоритетність земель сільськогосподарського призначення.

5. Суб'єкти земель сільськогосподарського призначення

Індивідуальні завдання:

1. Визначте поняття земель сільськогосподарського призначення;

2. Перелічіть специфічні ознаки земельних ділянок сільсько­господарського призначення;

3. Ситуація. Громадянин Олексієнко звернувся з проханням до юридичної фірми дати йому роз'яснення щодо успадкування права на земельну частку (пай) його батьків.

Батьки Олексієнка були членами колгоспу ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА ім. Чкалова (нині КСГП ім. Чкалова), працювали в ньому і були тутешніми мешканцями. У 1980 р. вийшли на пенсію. Мати померла в січні 1992 р., а батько - в листопаді цього ж року.

Правління КСГП відмовило Олексієнку в отриманні земельної частки (паю), мотивуючи це так:

1) подружжя Олексієнко померли до початку розпаювання земель і тому їх не занесено до списків на отримання сертифікатів на право на земельну частку (пай);

2) Олексієнко не є членом КСГП і хоч є громадянином України, постійно проживає в Росії.

Завдання

1. Яким чином законодавство визначає коло осіб, які мають право на отримання сертифіката на право на земельну частку (пай)?

2. Чи ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА може Олексієнко скористатися правом на успадкування земельної частки (паю)?

3. До якого органу виконавчої чи судової влади може звернутися Олексієнко за захистом своїх прав?

4. Вирішіть справу.

4. Ситуація. Підприємцю Терещенку група селян подарувала свої сертифікати на право на земельну частку (пай). Терещенко звернувся до голови правління із заявою про виділення йому земельної ділянки площею 72 га одним масивом. На цій землі Терещенко має намір збудувати завод з виробництва сільськогосподарської техніки (міні-тракторів).Завдання

1. Визначте правовий режим сертифікатів на право на земельну частку (пай). Чи породжує він земельні права?

2. Яким є порядок виділення земельної ділянки? Які нормативні акти встановлюють право на земельну ділянку?

3. Чи має ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА право Терещенко на одержаній земельній ділянці будувати промислове підприємство.

5. Ситуація. Надайте юридичну консультацію вчителю-пенсіонеру Л. за наступним зверненням: «Чи мають право на земельні паї вчителі, які працювали у сільській місцевості? Я написав до органу місцевої влади заяву про виділення земельного паю, але мені було відмовлено на підставі того, що немає такого Закону. Чи правильно це?»

6. Ситуація. За рішенням голови сільської ради у фермерів Чорваня і Білоуса було вилучено по 5,0 га орних земель, а у сільгоспкооперативу «Слава України» - 10 га орних земель для будівництва лікарняного комплексу. Із зазначеними фізичними і юридичними особами вилучення земель попередньо не було узгоджено, а також ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА не розв'язано питання щодо відшкодування збитків.

Завдання: 1. Чи відповідають дії голови сільської ради нормам земельного законодавства?

2. Які особи, в якому порядку і в якому обсязі зобов'язані відшкодувати шкоду фермерам і сільгоспкооперативу?

3. Назвіть суб'єктів права на землі сільськогосподарського призначення.

7. Ситуація.Чоловічий монастир який розташований на околиці міста Золочева, в особі наставника звернувся до органів місцевого самоврядування виділити їм 2 га земель сільськогосподарського призначення у власність для ведення підсобного сільського господарства. Органи відмовили в цьому. Чи правомірні дії органів?

8. Дайте відповідь на питання: «Чи підпадають під дію мораторію землі особистого сільськогосподарського призначення у разі отримання довідки, що вони не є ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА паями?»

Літературні джерела

1. Барабаш А. Правові наслідки спадкування ділянок сільськогосподарського призначення іноземними фізичними й юридичними особами // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 12.

2. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України/ Кол. авт.: Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін.; За заг. ред.. В.В. Медведчука. - К.: Хрінком Інтер, 2004. - 656 с.

3. Аграрне право України: підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – С.213-228.

4. Крупка Ю.М. Аграрне право України: Навч. Посіб. Для дистанційного навчання / За наук. ред. Н.Р. Малишевої. – К.: Університет «Україна», 2006.

5. Возняк Р.П., Ступень М.Г., Падляк І.М. Земельно-правовий процес: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА: «Новий світ-2007», 2007. -224 с.

6. Земельне право України: Практикум: Навч. посібник / Курило В.І., Миронець І.М., Харламович А.В., Ковальський Д.В.; За заг. ред. В.І. Курила – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2006. – 144 с.

7. Корнєєв Ю.В. Земельне право. Опорний конспект лекцій для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Правознавство». – К.: КУТЕП, 2007. – 203 с.

8. Корнєєв Ю.В., Мацелик М.О. Земельне право : Навч. посібник – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 240 с.

9. Мачуська І.Б. Земельне право : Навч. посібник – К.:КНЕУ, 2007.– 280 с.

10. Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / За ред. А.П. Гетьмана , М.В. Шульги – Х.: ТОВ «Одіссей», 2007. – 624 с.

11. Правові основи ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА майнових і земельних відносин: Навч. посібник / Колектив авторів; За заг. ред. В.М. Єрмоленка. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2006. – 384 с.

12. Шеремет А.П. Земельне право України: Підручник. Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2008. – 632 с.

Змістовий модуль 6.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АГРАРНОГО ЗАКОНОДАВСТВА( 2 год.)

1. Поняття і види відповідальності за порушення аграрного за­конодавства.

2. Дисциплінарна відповідальність працівників аграрних підпри­ємств.

3.Матеріальна відповідальність працівників аграрних підприємств.

Питання для самоконтролю:

1. Які види відповідальності передбачено аграрним законодавством?

2. За яких умов настає відповідальність?

3. Що таке правопорушення?

4. У чому специфіка дисциплінарної відповідальності працівників аграрних підприємств?

5. Які види дисциплінарних стягнень передбачено законодавством?

6. За яких підстав настає матеріальна відповідальність працівників ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА аграрних підприємств?

7. Які види дисциплінарних стягнень передбачено законодавством?

8. Які функції виконує господарсько-правова відповідальність?

9. Які види адміністративно-господарських санкцій можуть бути застосовані до суб'єкта, який порушив правила здійснення господарської діяльності?

10. Яка відповідальність настає за збитки, що сталися внаслідок загибелі або крадіжки худоби і птиці?

Теми рефератів і доповідей:

1. Підстави настання відповідальності в аграрному праві.

2. Дисциплінарна відповідальність працівників кооператив­них сільськогосподарських підприємств.

3. Дисциплінарна відповідальність працівників державних сільськогосподарських підприємств.

4. Відшкодування збитків, що настали внаслідок розкрадан­ня або загибелі худоби та птиці

Індивідуальні завдання:

1. Ситуація. Бригадир ВСГК «Промінь» Терещенко направив комбайнерів Борисенка і Потапенка на збирання люцерни з площі 6 га. Не закінчивши збирання, комбайнери ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА протягом трьох днів не виходили на роботу. Через погіршення погодних умов врожай люцерни на площі 4 га опинився під снігом. На засіданні правління ВСГК було поставлене питання про відповідальність осіб, які винні в загибелі врожаю.

Завдання.

1. Якою є правова природа шкоди, що настала внаслідок невиходу на роботу комбайнерів Борисенка і Потапенка?

2. Чи є правові підстави для притягнення їх до матеріальної відповідальності?

3. Чи має право правління ВСГК притягти до матеріальної відповідальності бригадира Терещенка?

4. Якою має бути матеріальна відповідальність бригадира Терещенка – повною чи обмеженою?

2. Ситуація. Агроному сільськогосподарського підприємства Филипчуку було доручено закласти картоплю в кагати на зимове зберігання. При виконанні цього завдання ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА Филипчук допустив порушення технології закладання (кагати були вкриті соломою, а не засипані землею). Внаслідок цього 211 ц картоплі було списано на корм худобі, а 87 ц виявилося непридатним навіть на фураж.

Завдання.

1. Визначте, чи є в цьому випадку підстави для притягнення агронома до матеріальної відповідальності.

2. Який порядок визначення майнової шкоди в цьому випадку?

3. Якою має бути матеріальна відповідальність в цьому випадку - обмеженою чи повною?

4. Який орган сільськогосподарського підприємства має право притягти Филипчука до матеріальної відповідальності?

3. Ситуація. Внаслідок недбалого ставлення до своїх обов'язків з боку пастуха ДСГП «Авангард» Макаревича телятами була учинена потрава пшениці сусіднього АСГТ «Буг». Розмір збитку від потрави становив ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА 350 грн.

Завдання

1. Яким правовим актом передбачена відповідальність за вчинену потраву?

2. Яким чином визначається розмір шкоди, заподіяної потравою?

3. Який державний орган розглядає спори про потраву посівів, насаджень?

4. Які документи слід додати до позовної заяви?

5. Як належить вирішити цю справу?

4. Перелічіть види відповідальності, передбачені аграрним за­конодавством;

5. Охарактеризуйте функції господарсько-правової відповідаль­ності;

6. Назвіть підстави настання відповідальності за аграрним правом.

Літературні джерела

1. Аграрне право України: підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – С.200-213.

2. Крупка Ю.М. Аграрне право України: Навч. Посіб. Для дистанційного навчання / За наук. ред. Н.Р. Малишевої. – К.: Університет «Україна», 2006.

3. Браніцький О. Аграрно-правова відповідальність: постановка ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА питання // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 2.

Змістовий модуль 7.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ

ОКРЕМИХ ВИДІВ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ( 2 год.)

1. Правове регулювання племінної справи у тваринництві.

2. Правове регулювання бджільництва.

3. Правове регулювання виробництва рибної продукції.

4. Правове регулювання ветеринарної медицини.

5. Правове регулювання насінництва.

6. Правове регулювання захисту рослин.

Питання для самоконтролю:

1. Що таке племінна справа?

2. Хто є об'єктами племінної справи?

3. Хто є суб'єктами племінної справи?

4. Що таке бджільництво?

5. Хто є об'єктами і суб'єктами бджільництва?

6. У чому специфіка рибництва?

7. Як Ви розумієте поняття «ветеринарна медицина»?

8. Яким законом забезпечується охорона прав на сорти рослин?

9. Що таке насінництво?

10. Що таке захист рослин?

Індивідуальні завдання:

1.Дайте загальну характеристику правового регулювання племінної справи ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА у тваринництві;

2.Розкрийте особливості охорони прав на сорти рослин;

3.Дайте загальну характеристику правового регулювання за­хисту рослин.

4.Складіть стислий конспект з питань:

«Правове регулювання ветеринарної медицини»;

«Правове регулювання насінництва»;

«Правове регулювання захисту рослин».

Літературні джерела

1. Аграрне право України: підручник / За ред. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – С.324-366.

2. Крупка Ю.М. Аграрне право України: Навч. Посіб. Для дистанційного навчання / За наук. ред. Н.Р. Малишевої. – К.: Університет «Україна», 2006.

3. Боброва Ю. Принципи правового регулювання вирощування та реалізації насіння соняшнику // Підприємництво, господарство і право. – 2009.- № 2.

4. Боброва Ю. Правові засади господарювання суб’єктів у галузі вирощування, реалізації та переробки насіння соняшнику (правовий аспект) // Підприємництво, господарство ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА і право. – 2009.- № 8.

5. Святченко Л. Спеціальні принципи правового регулювання цукробуряківництва // Підприємництво, господарство і право. – 2009.- № 8.

Змістовий модуль 8.

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ

( 2 год.)

8.1. Поняття і види договорів в аграрному секторі економіки

8.2. Окремі договори щодо реалізації сільськогосподарської продукції

8.3. Договори на закупівлю зерна

8.4. Договори на використання науково-технічної продукції у сільському господарстві.

Питання для самоконтролю:

1. У чому полягають особливості правового регулювання дого­ворів у сільському господарстві?

2. Які види договорів застосовуються у сільському господарстві?

3. Які види договорів належать до групи договорів на реалізацію сільськогосподарської продукції?

4. У чому специфіка біржових договорів?

5. Що таке договір контрактації?

6. Якими законодавчими актами регулюється порядок укла­дення та виконання договору контрактації?

7. Хто є сторонами ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА договору контрактації?

8. Чим відрізняється договір контрактації від договору купівлі-продажу?

9. Яким законом регулюється порядок заставних закупівель сільськогосподарської продукції?

10. У чому полягає механізм заставних закупівель зерна?

11. Що є предметом договорів на використання науково-тех­нічної продукції у сільському господарстві?

12.Перелічте права та обов’язки виконавця та замовника в договорі на виконання науково-дослідницьких тадослідно-конструкторських та технологічних робіт

Теми рефератів і доповідей:

1. Договори у сфері матеріально-технічного забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств

2. Договірні відносини щодо виробничо-технічного, ремонтного і транспортного обслуговування аграрних товаровиробників

3. Договірні відносини щодо меліоративного та агрохімічного обслуговування

4. Договірні відносини щодо впровадження досягнень науково-технічного процесу та передового досвіду в аграрне виробництво

5. Договірні відносини ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА аграрних товаровиробників щодо реалізації продовольства, продукції, сировини

6. Держзамовлення на реалізацію продукції, продовольства і сировини суб’єктами аграрного підприємництва

7. Порядок розгляду спорів, які виникають з договірних відносин, однією із сторін в яких є суб’єкти агарного підприємництва

Індивідуальні завдання:

1. Складіть схему за наступними темами: «Контрактація сільськогосподарської продукції» ( вказати обов’язки сторін –здавальника продукції та контрактанта; особливості виконання договору контрактації та розкрити питання відповідальності); «Договори реалізації сільськогосподарської продукції»; « Види договорів матеріально-технічного забезпечення»; «Види договорів в сфері виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників».

7. Скласти стислий конспект за темами:

Ø договори на передачу майнового права на науково-технічну продукцію та прав на її використання;

Ø договори ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт у сфері сільського господарства.

Літературні джерела

1. Аграрне право України: Підручник / За ред.. О.О. Погрібного. – К.: Істина, 2007. – С. 367-405.

2. Крупка Ю.М. Аграрне право України: Навч. Посіб. Для дистанційного навчання / За наук. ред. Н.Р. Малишевої. – К.: Університет «Україна», 2006.

3. Апопій І. Істотні умови договору контрактації у сфері підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2010.- № 2. – С.77-79.

4. Назаренко В. Істотні умови аграрно-правового договору комісії у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2010.- № 2. – С.101-104.

5. Назаренко В. Використання договору консигнації суб’єктами аграрного права у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Підприємництво, господарство і право. – 2009.- № 1. – С.28-32.

6. Горіславська І. Специфіка договору ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА страхування у сільському господарстві // Підприємництво, господарство і право. – 2009.- № 10.

7. Святченко Л. Значення договору контрактації у цукробуряківництві на сучасному етапі розвитку аграрних відносин // Підприємництво, господарство і право. – 2009.- № 9.

8. Корольов В. Поняття та особливості договорів в АПК // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 4.

9. Корольов В. Договори про виконання агрохімічних та меліоративних робіт: окремі питання теорії аграрного права // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 5.

10. Корольов В. Тенденції розвитку договірних відносин аграрних суб’єктів у ринкових умовах та вдосконалення їх законодавчого забезпечення // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 6.

11. Назаренко В. Основні причини й умови, що зумовлюють порушення договірних зобов’язань по договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 3.

12. Станіславський ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА В. Реалізація продукції насінництва за договором міни // Підприємництво, господарство і право. – 2008.- № 9.

13. Порадник керівникові сільськогосподарського підприємства: Навчальний та науково-практичний посібник / Кол. авт.; За ред. А.П. Гетьмана, В.З. Янчука. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

8. Методичні рекомендації до самостійного вивчення студентами матеріалу та засоби його контролювання з кожного змістового модуля.

Самостійна робота студента є важливою формою навчального процесу, яка дозволяє придбати і закріпити нові знання, навички та уміння, сформувати науковий світогляд та особисті переконання, використовувати отримані знання та уміння в практичній діяльності.

Для досягнення мети студентам необхідно використовувати різні форми роботи: вивчення рекомендованої літератури, робота з нормативно-правовою базою аграрного ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА законодавства, складання конспектів, підготовка доповідей, рефератів.

По кожному змістовому модулю курсу студенту бажано скласти конспект з основних питань, які розглядаються на лекціях і семінарах; протягом семестру необхідно підготувати реферат за вказаною тематикою; виступити на семінарських заняттях

До основних форм самостійної роботи з дисципліни “Аграрне право” відносяться:робота з нормативно-правовою базою аграрного законодавства,виконання індивідуального науково-дослідного завдання, робота з першоджерелами, підготовка доповідей, рефератів, виконання письмових завдань, підготовка до тестування тощо.

Основні вимоги до виконання різних видів самостійної роботи

1. Робота з нормативно-правовими актами включає:

- вибір норм, його детальний аналіз;

- визначення змісту юридичних понять (термінів) та законів, механізм їх виконання;

- складання ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА конспекту основних положень;

- використання опрацьованого матеріалу для підкріплення своєї думки під час опитування чи дискусій.

3. Стислі нотатки:

- стислі нотатки корисні у процесі підготовки до дискусії, ;

- нотатки дозволяють побудувати переконливі докази з логічними твердженнями, процитованими з оригіналу;

- нотатки можна використовувати при виконанні інших робіт.

3. Особисті або щоденники:

- виклад особистих зауважень щодо прочитаного матеріалу;

- можливо записувати свої враження від лекції, дискусії.

4. Реферат:

Реферат – це короткий огляд певної проблеми, в якому відображається мета, основний зміст роботи, результати, практичні рекомендації. Реферат – це письмова робота з використанням наукової літератури, тези якої оголошуються на семінарі та опрацюванням нормативно-правового забезпечення питання. При реферуванні ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА літератури та цитуванні авторів цитата має нумеруватися, в кінці реферату вказуються автор роботи, назва, місце і рік видання, видавництво, кількість сторінок і конкретна сторінка, з якої береться цитата. Реферат має обсяг 10-15 друкованих аркушів. В структурі реферату мають бути: вступ, в якому обґрунтовується актуальність проблеми, її мета, огляд наукової літератури (15% обсягу роботи); основна частина, в якій розкривається сутність проблеми (70% обсягу роботи), висновки (15 % обсягу роботи) як сумарний підсумок ідей, які захищалися в рефераті. До реферату додається зміст та перелік використаної літератури.

5. Виконання індивідуально-дослідницького завдання включає:

- самостійний вибір студентом теми наукової роботи, при необхідності передбачено консультація з викладачем;

- оцінка матеріалів ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА з точки зору актуальності, обґрунтованості, виділення невирішених проблем;

- ознайомлення та аналіз авторських видань, статей, нормативно-правових актів та других матеріалів;

- підбір матеріалів необхідних для виконання завдання;

- написання роботи з чітким, логічним та грамотним викладення матеріала.

6. Алгоритм вирішення ситуативних завдань

- уважно прочитати умову задачі;

- визначити сутність адміністративно-правових відносин та зазначити основні позиції, викладені в задачі;

- визначити наявність або відсутність правопорушення у задачі;

- надати юридичну характеристику складу правопорушення (суб’єкт, об’єкт, суб’єктивна й об’єктивні сторони правопорушення);

- дати кваліфікацію протиправному діянню й встановити підвідомчість справи цієї категорії;

- вказати заходи адміністративного впливу, посилаючись на відповідні норми діючого законодавства ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА.

Розв’язання задачі має бути обґрунтованим і містити конкретні посилання на відповідні положення законів та інших нормативних джерел, з урахуванням змін у законодавстві.

Критерії оцінювання різних видів самостійної роботи студента

1. Мета роботи: наскільки чітко сформульована.

2. Структура: логічність і послідовність викладення матеріалу.

3. Аргументація: обґрунтованість, переконливість, наявність позитивної оцінки і можливої критики, серйозність наукових джерел.

4. Науковий пошук: використання відповідної літератури, обсяг проведених наукових досліджень.

5. Мова роботи: зрозумілість, грамотність.

6. Творчий момент: творче відношення до добору, обробки матеріалів, наявність оригінальних висновків.

Підготовку до семестрового контролю студенту необхідно здійснювати у відповідності з навчальною програмою.

Виконання кожного завдання оцінюється у 3 бали: завдання виконане повністю ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА, не має помилок – 3 бали, виконано 2/3 завдання – 2 бали; виконано 1/3 – 1 бал.

Тематика науково-дослідницьких робіт студентів

1. Становлення української науки сільськогосподарського (аграрного) права

2. Проблеми сучасного наукового правового забезпечення аграрної реформи в Україні

3. Організаційно-правові форми агропромислових формувань

4. Правове становище агрохолдингів

5. Правові підстави і межі державного втручання в діяльність аграрних підприємств як суб’єктів підприємницької діяльності

6. Державний протекціонізм національного аграрного підприємництва

7. Удосконалення економіко-правової регламентації створення інвестиційного клімату в сільському господарстві України

8. Аналіз процесу залучення інвестицій у сільське господарство та його правове забезпечення

9. Правове регулювання залучення в АПК іноземних інвестицій

10. Зарубіжний досвід правової організації інвестиційного клімату в АПК

11. Правовий аналіз державної підтримки сільського господарства в Україні

12. Правове регулювання реалізації сільськогосподарської продукції в Україні

13. Правове регулювання ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА житлового та шляхового будівництва на селі

14. Правове забезпечення культурно-побутового та спортивно-оздоровчого обслуговування селян

15. Правове регулювання соціального забезпечення робітників сільського господарства в Україні

16. Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком робітників сільського господарства

17. Правова охорона здоров'я працівника сільськогосподарського підприємства

18. Правове становище спеціалістів сільського господарства

19. Аграрні трудові правовідносини в сільськогосподарському підприємстві

20. Договірні відносини між науково-дослідними установами і сільськогосподарськими підприємствами

21. Правове забезпечення соціального розвитку села в сучасний період

22. Правова природа і сутність підприємницьких правовідносин між сільськогосподарським товаровиробником і переробним підприємством АПК


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «АГРАРНЕ ПРАВО»

Виберіть правильний варіант відповіді

1.Аграрне право України є правонаступником:

а) колгоспного права;

б) сільськогосподарського права;

в) цивільного права;

г) господарського права ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА.

2.Джерела аграрного права диференційованого характеру:

а) Закон України «Про земельну реформу»;

б) Закон України « Про пріоритетність соціального розвитку села та АПК»;

в) Земельний кодекс України.

3.Юридична особа вважається створеною:

а) з моменту укладення засновниками установчого договору;

б) з дня державної реєстрації юридичної особи;

в) з моменту започаткування підприємницької діяльності;

г) з дня одержання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності.

4.Цивільна правоздатність юридичної особи припиняється:

а) з дня винесення господарським судом рішення про банкрут­ство юридичної особи;

б) з дня скасування державної реєстрації;

в) з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення діяльності юридичної особи;

г) з дня ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА анулювання ліцензії на здійснення підприємницької діяльності

5.Хто виступає суб’єктами права державної власності на землю:

а) Президент України;

б) Верховна Рада України;

в) Кабінет Міністрів;

г) відділи земельних ресурсів районів.

6.У разі злиття підприємства з іншим підприємством майнові права та обов’язки кожного з них:

а) переходять до новоствореного підприємства;

б) не переходять до новоствореного підприємства;

в) переходять до новоствореного підприємства тільки борги;

7.При перетворенні одного підприємства в інше до новоствореного підприємства переходять:

а) всі права і обов’язки колишнього підприємства;

б) тільки обовязки колишнього підприємства;

в) тільки права колишнього підприємства;

8.Вимогами кредиторів юридичної особи, що задовольняють­ся в першу ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА чергу, є:

а) вимоги щодо податків;

б) вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

в) вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами;

г) вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної діяльності.

9.Державно-правове регулювання сільського господарства здійснюється на підставі:

а) внутрішньогосподарських актів;

б) законами України;

в) Конституцією України.

10.Землі сільськогосподарського призначення, прий­няті у спадщину іноземними громадянами, а та­кож особами без громадянства, підлягають відчу­женню:

а) протягом року;

б) протягом 6 місяців;

в) протягом 3 місяців.

11.Землями сільськогосподарського призначення ви­знаються:

а) землі, надані лише для виробництва сільсько­господарської продукції;

б) землі, надані лише для здійснення сільськогос­подарської науково-дослідної та ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА навчальної діяль­ності;

в) землі, надані лише для розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей;

г) землі, надані для виробництва сільськогосподарської продукції, здійснення сільськогосподар­ської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для цих цілей.

12.До земель сільськогосподарського призначення належать:

а) лише сільськогосподарські угіддя (рілля, бага­торічні насадження, сіножаті, пасовища та перело­ги);

б) лише несільськогосподарські угіддя (господар­ські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісового фонду, землі під господарськими бу­дівлями і дворами, землі тимчасової консервації то­що);

в) сільськогосподарські ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА та несільськогосподарські угіддя.

13.Громадяни України мають право на безоплат­ну передачу їм земельних ділянок із земель держав­ної або комунальної власності для ведення фермер­ського господарства в розмірі:

а) не більше як 2,0 га;

б) не більше як 0,12 га;

в) не більше як 0,10 га;

г) земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної або міської ради, де міститься фермерське господарство.

14.Громадяни України мають право на безоплат­ну передачу їм земельних ділянок із земель держав­ної або комунальної власності для ведення особис­того селянського господарства:

а) не більше як 2,0 га;

б) не більше як 0,12 га;

в) не ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА більше як 0,10 га;

г) земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної або міської ради, де міститься фермерське господарство.

15.Головною метою національної програми відродження села є:

а) виведення українського села на світовий рівень розвитку;

б) створення соціально-економічних умов для відродження села;

в) створення умов для відродження радгоспно-колгоспного ладу.

16.Захід впливу на порушника трудової дисципліни, що є за­конним, полягає у:

а) позбавленні премії;

б) догані;

в) вилученні земельної ділянки, наданої в користування;

г) накладенні штрафу.

17.Обов’язки власників земельних ділянок, землекористувачів.

а) забезпечувати використання землі відповідно за цільовим призначенням;

б) на свій розсуд ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА дозволяти прохід (проїзд) до доріг загального користування;

в) право надавати прохід (проїзд) через свою ділянку;

г) на свій розсуд підтримувати режим санітарних зон і територій;

д) своєчасно вносити земельний податок.

18.Субєкти аграрного права:

а) приватні аграрні підприємства;

б) фермерські господарства;

в) сільська Рада.

19.На які цілі використовуються кошти від оплати за землю, що надходять до місцевих бюджетів:

а) для відшкодування витрат власником землі і землекористувачем, які понесли збитки;

б) для будівництва приміщень для зберігання ядохімікатів;

в) для спорудження каналів зрошування;

г) виконання робіт по землеустрою, ведення земельного кадастру;

д) для оплати праці землевпорядників сільських і селищних Рад.

20.Землі фермерського господарства ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА можуть скла­датися із:

а) земельної ділянки, що належить на праві влас­ності фермерському господарству як юридичній особі;

б) земельних ділянок, що належать громадянам — членам фермерського господарства на праві приват­ної власності;

в) земельної ділянки, що використовуються фер­мерським господарством на умовах оренди;

г) земельної ділянки, що належить на праві ко­ристування фермерському господарству як юридич­ній особі.

21.Термін відкритої підписки на акції не може перевищувати:

а) 6 місяців;

б) 3 місяців;

в) 4 місяців;

г) 2 місяців.

22.Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшіс­тю (не меншою як у 3/4 кількості) голосів акціонерів, які бе­руть участь у зборах з питання ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА:

а) створення та припинення діяльності дочірніх підприємств;

б) обрання членів ради акціонерного товариства;

в) затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства;

г) внесення змін до статуту товариства.

23.Засновниками виробничого сільськогосподарського коопера­тиву можуть бути:

а) фізичні і юридичні особи;

б) тільки юридичні особи;

в) тільки фізичні особи.

24.Членом сільськогосподарського кооперативу може бути:

а) громадянин, який досяг 16-річного віку;

б) громадянин, який досяг 15-річного віку;

в) громадянин, який досяг 18-річного віку.

25.Кількість членів сільськогосподарського кооперативу не може бути меншою:

а) двох;

б)трьох;

в) п'яти.

26.Право на створення фермерського господарства має грома­дянин України, який досяг:

а) 16-річного віку;

б) 18-річного віку ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА;

в) 20-річного віку.

27.Членом фермерського господарства не можуть бути:

а) батьки засновника фермерського господарства;

б) діти чотирнадцятирічного віку;

в) особи, які працюють у фермерському господарстві за трудо­вим договором.

28.Фермерське господарство створюється:

а) за рішенням місцевої державної адміністрації;

б) на добровільних засадах;

в) за рішенням місцевої ради.

29.Діяльність, пов'язана з веденням особистого селянського господарства, належить до:

а) господарської діяльності;

б) благодійної діяльності;

в) підприємницької діяльності.

30.Облік особистих селянських господарств здійснюється:

а) місцевими державними адміністраціями;

б) місцевими радами;

в) органами статистики.

31.Державне корпоративне сільськогосподарське підприєм­ство створюється:

а) одним засновником;

б) не менш як трьома засновниками;

в) двома або більше ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА засновниками.

32.Казенне сільськогосподарське підприємство створюється:

а) за рішенням місцевої державної адміністрації;

б) за рішенням Кабінету Міністрів України;

в) за рішенням місцевої ради.

33.До основних фондів державних сільськогосподарських під­приємств належать:

а) молодняк тварин;

б) вироблена продукція;

в)будинки.

34.Майно державного сільськогосподарського комерційного підприємства закріплюється за ним на праві:

а) оперативного управління;

б) власності;

в) господарського відання.

35.До істотних умов господарського договору не відносять:

а) предмет договору;

б) форс-мажорні обставини;

в) ціну;

г) термін дії договору.

36.Предметом договору лізингу не може бути такий вид майна:

а) рухоме майно;

б) нерухоме майно;

в) земельні ділянки;

г) індивідуально визначена річ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА.

37.Діяльність з виробництва племінних ресурсів підлягає:

а) ліцензуванню;

б) патентуванню;

в) державній реєстрації

38.Для зайняття бджільництвом:

а) потрібен дозвіл місцевої державної адміністрації;

б) потрібен дозвіл місцевої ради;

в) не потрібно спеціального дозволу.

39.Формування державних ресурсів сільськогосподарської про­дукції здійснюється переважно за договорами:

а) купівлі-продажу;

б) контрактації;

в) поставки.

40.Державне регулювання відносин щодо забезпечення якості та безпеки сільськогосподарської продукції здійснює такий державний орган:

а) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Міністерство охорони навколишнього природного середови­ща України.


documentarlgqxd.html
documentarlgyhl.html
documentarlhfrt.html
documentarlhncb.html
documentarlhumj.html
Документ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА АГРАРНОГО ПРАВА